Salmon Sashimi Block

$10.00

Available Now!

Atlantic Salmon Sashimi Block (Skin off, bones out, trimmed)

Country of Origin : Australia, Tasmania.

$50.00 per kg