Salmon Sashimi Block

$11.00

Available Now!

Atlantic Salmon Sashimi Block (Skin off, bones out, trimmed)

Country of Origin : Australia, Tasmania.

$55.00 per kg